یکشنبه 27 آبان ماه 1397


عضویت در کانال تلگرامعضویت در صفحه اینستاگرام

تنظیمات از راه دور و پارامترهای فنی

 
موضوع :
تنظیمات از طریق ریموت
تغییر پارامترهای شبکه
دسترسی به اطلاعات فنی تجهیزات
 بررسی کاربران آنلاین
افزودن تجهیزات از pc به گوشی

popuparchitect.com